Raad van Bestuur

Uit SUHasselt
(Doorverwezen vanaf RvB)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Raad van Bestuur of RvB is het hoogste bestuurs- en beheersorgaan binnen de Universiteit Hasselt. De raad heeft de volheid van handeling- en bestuursbevoegdheid en bepaalt de academische en administratieve organisatie van de universiteit.[1] Uiteindelijk worden belangrijke beslissingen hier goed- of afgekeurd, gaande van de benoeming van een nieuwe docent tot de naamsverandering van de universiteit.

Alle andere raden (zoals bijvoorbeeld de Onderwijsraad, faculteitsraden, Onderzoeksraad...) geven hun advies aan dit orgaan, dat maandelijks vergadert.[2]

Taak

De Raad van Bestuur is belast met:[3]

 • De oprichting en de inrichting van de faculteiten, de departementen, de schools, de diensten, de onderzoeksinstituten, de leerstoelen en alle andere academische organen en organisatie-eenheden die de raad noodzakelijk acht
 • Het bepalen van het bestuursreglement, de reglementen voor de verkiezing van de rector, de vicerectoren en de leden van de andere academische organen, het onderwijs- en het examenreglement, met inbegrip van onderwijsprogramma’s, de rechtspositieregeling van de student, het personeelsreglement, het tuchtreglement en alle andere reglementen
 • De goedkeuring van de algemene richtlijnen voor de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening van de Universiteit Hasselt
 • Het goedkeuren en eventueel aanpassen van het vijfjaarlijks investerings- en financieringsplan
 • Het jaarlijks vastleggen en goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de universiteit
 • Het bepalen van de personeelsformatie
 • De aanstelling van de voorzitter, ondervoorzitter, rector, vicerectoren
 • De aanstelling en de evaluatie van de beheerder
 • Die bevoegdheden kunnen niet aan enig ander orgaan worden opgedragen
 • Het goedkeuren van vacatures en de beslissing tot de vacantverklaring van openstaande ambten
 • De benoeming, aanstelling, bevordering, mutatie of overheveling van de personeelsleden
 • Het opstellen van het reglement van orde
 • Het beschikken over de financiën en de roerende en onroerende goederen van de Universiteit Hasselt
 • Het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen
 • Het handhaven van de academische orde, en het eventueel nemen van tuchtmaatregelen, overeenkomstig het vigerend tuchtreglement
 • Het goedkeuren van de participatie van de Universiteit Hasselt in spin-offbedrijven en andere rechtspersonen
 • Alle andere bij of krachtens decreten aan de Raad van Bestuur opgedragen bevoegdheden

De voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur zijn (samen met de rector en vicerectoren) de Vlaamse leden van het college van bestuur van de transnationale Universiteit Limburg.[4]

De Raad van Bestuur bepaalt het salaris en de omvang en inhoud van de functie van de voorzitter en de ondervoorzitter.[5] De Raad van Bestuur stelt tevens het salaris van de beheerder vast.[6]

De Raad van Bestuur kan de faculteiten, de departementen, de schools, de diensten, de onderzoeksinstituten, de leerstoelen en alle andere academische organen en organisatie-eenheden oprichten en inrichten die de raad noodzakelijk acht. De Raad van Bestuur bepaalt de benaming, de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van die organen. De Raad van Bestuur stelt tevens vast tot welke van deze organen de opdrachten van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening en het daaraan verbonden wetenschappelijk en administratief beheer behoren.[7]

Algemene samenstelling[8]

Huidige samenstelling

Personeel

Naam Functie
Luc De Schepper Rector
Leo Delcroix Voorzitter
Johan Ackaert Decaan
Jan Colpaert Decaan
Rob Cuyvers Decaan
Marc D'Olieslager Decaan (waarnemer)
Piet Pauwels Decaan
Piet Stinissen Decaan (waarnemer)
Karin Coninx Vicerector Onderwijs
Jean-Michel Rigo Vicerector Onderzoek
Hendrik Verbrugge Ondervoorzitter
Marie-Paule Jacobs Beheerder (raadgevende stem)
Jan De Groof Regeringscommissaris (raadgevende stem)
Eric De Prycker Inspecteur van Financiën (raadgevende stem)
Sara De Clerck Secretaris
Georges Achten Lid
Vera Boesmans Lid
Elke Buelens Lid
Patrick Buteneers Lid
Stefanie Kerkhofs Lid
Hubert Lenssen Lid
Johann Leten Lid
Rita Moors Lid
Martijn Peters Lid
Frank Smeets Lid
Gilbert van Baelen Lid
Miet Vandersteegen Lid
Dirk Vanderzande Lid
Hilde Vandeweyer Lid
Jean Vranken Lid

Studenten

Naam Functie Richting
Ralph Bisschops Lid Informatica
Jordi Boulet Lid Mobiliteitswetenschappen
Sandy Habets Lid Rechten

Externen

Naam Functie
Ben Lambrechts Waarnemend lid

Externe links